DOKUMENTY

Jak otrzymać obywatelstwo polskie? 

W Polsce generalnie obowiązuje zasada krwi, tzn. dziecko, którego matka i / lub ojciec są Polakami, nabywa obywatelstwo polskie w momencie urodzenia. Najprostsza sytuacja to taka, gdy rodzice mają ważne polskie paszporty lub dowody. Wtedy występują o paszport dla swojego dziecka. Co ważne – obydwoje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku, a dziecko musi mieć polski akt urodzenia. Sytuacja się komplikuje, gdy rodzice nie mają ważnych paszportów lub gdy osoba, która chciałabym uzyskać ten dokument, nigdy nie posiadała polskiego paszportu lub dowodu osobistego. Wtedy najczęściej dokonuje się tzw. poświadczenia obywatelstwa. Odpowiedni wniosek jest wysyłany do właściwego wojewody (właściwy wojewoda to ten, gdzie ostatni raz ktoś mieszkała w Polsce lub wojewoda mazowiecki – dla osób urodzonych poza granicami Polski). Wniosek oraz cała procedura jest dokładnie opisana na stronie Ambasady RP w Ottawie.

Obywatelstwo polskie może również nadać Prezydent RP – w tym przypadku to Prezydent podejmuje decyzje, czy wnioskodawca zostanie polskim obywatelem czy nie. W niektórych przypadkach możliwe jest wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o przywrócenie obywatelstwa (dotyczy to osób, które posiadały obywatelstwo polskie w przeszłości ale je utraciły przed 1 stycznia 1999 roku). Należy tu podkreślić, że nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który: w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw; lub działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka. Ostatnią możliwością uzyskania polskiego obywatelstwa jest uznanie za obywatela polskiego – w tym przypadku wniosek składa do wojewody cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce. Dodatkowym wymogiem w tej procedurze jest przedstawienie wojewodzie potwierdzenia znajomości języka polskiego. 

Link do informacji nt. potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa

Link do informacji nt. nadania obywatelstwa

Jak otrzymać polski paszport?

Przede wszystkim należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami paszporty polskie są wydawane tylko tym obywatelom RP, którzy mają zarejestrowane wszystkie zdarzenia stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego – oznacza to, że trzeba posiadać polskie akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, przy ewentualnym rozwodzie z odpowiednim wpisem, itp.). Przy założeniu, że podczas składania wniosku o paszport aplikujący posiada wszystkie dokumenty (tzn. ma numer PESEL, ważny polski paszport lub dowód osobisty lub poświadczenie obywatelstwa, polskie akty stanu cywilnego), zaś dane w rejestrach elektronicznych są takie same jak w odpisach aktów stanu cywilnego – czas oczekiwania na wydanie paszportu jest stosunkowo krótki – około 6 tygodni. Należy pamiętać, że paszporty są produkowane w Polsce i z Polski fizycznie są przysyłane do Kanady. Natomiast czas oczekiwania na paszport wydłuża się, gdy okazuje się, że np. osoba nie posiada numeru PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego, czy zmieniły się dane takie jak nazwisko, imię, stan cywilny i zmiana taka nie jest zarejestrowana w polskich księgach stanu cywilnego. Wtedy najpierw – zgodnie z obowiązującymi przepisami – trzeba zarejestrować zmiany w zakresie stanu cywilnego lub poczekać na nadanie numeru PESEL (jest on nadawany na podstawie polskich aktów stanu cywilnego).

Lista wymaganych dokumentów:

a) Wypełniony wniosek paszportowy – wniosek jest dostępny tylko w Konsulacie, nie ma możliwości wypełnienia wniosku on-line, wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut, w razie pytań pomagamy na miejscu. 

b) Zdjęcie paszportowe – na białym tle, najlepiej jak jest formatu 3.5 cm x 4.5 cm, ale przyjmujemy również zdjęcia wykonane do paszportów kanadyjskich (przycinamy je do odpowiedniej wielkości) 

c) Opłata – emerytom i studentom oraz dzieciom i młodzieży przysługują zniżki, osobom powyżej 70 roku życia paszporty wydawane są za darmo. W Konsulacie opłaty przyjmowane są w gotówce lub Money Order albo czekiem certyfikowanym (Money Order i czek certyfikowany muszą być wystawione na „Polish Embassy in Ottawa”). 

d) Polski paszport lub dowód osobisty (najlepiej ważny) lub poświadczenie obywatelstwa – w przypadku braku tych dokumentów prosimy o kontakt z Konsulatem – indywidualnie poinformujemy o odpowiedniej procedurze postępowanie 

e) Ważny dokument tożsamości (polski paszport lub dowód – wtedy ppkt d nie jest brany pod uwagę; kanadyjski paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczenia społecznego w Kanadzie, itp.) 

f) Do wglądu polskie akty stanu cywilnego.

Link do informacji dot. opłat konsularnych

Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) z Polski?

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Link do informacji nt. odpisów aktu stanu cywilnego

Emerytury i renty międzynarodowe - Jak umówić się na e-wizytę z ekspertem ZUS?


Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową e-usługę umożliwiającą umawianie indywidualnych e-wizyt z ekspertem ZUS. Komunikat na ten temat został zamieszczony na stronie ZUS.

Link do informacji nt. e-wizyt dla zainteresowanych emeryturami i rentami międzynarodowymi

 

Zdaniem przedstawicieli ZUS ta forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych okaże się przydatna dla Polaków poszukujących wsparcia i informacji związanej z ich sytuacją ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości umawiania spotkań wraz z instrukcją postępowania można znaleźć na stronie e-wizyta.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od ZUS, obecnie e-wizyty ds. międzynarodowych prowadzone są w wyznaczone dni, jednak liczba możliwych do przeprowadzenia e-wizyt będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowania klientów tym tematem. W aplikacji do e-wizyt klienci zawsze widzą aktualny harmonogram wizyt.

 

Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowewybierz temat rozmowy. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania związane np. z pobieraną emeryturą lub rentą. Poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego do rozmowy należy wybrać właściwy oddział.

 

Dla Polaków mieszkających w Kanadzie został wyznaczony I Oddział w Łodzi.

ZUS - Odwiedź nas bez wychodzenia z domu (e-wizyta)

Jak potwierdzamy i jak przebiega e-wizyta w ZUS