NASZA WIZJA

Fundacja jest szeroko zakorzenioną organizacją kulturalną, której zadaniem jest dopełnienie istniejących organizacji i instytucji działających na polu języka, kultury i historii polskiej. Fundacja bierze na siebie rolę pomocy grupom i organizacjom w osiągnięciu ich celów poprzez udostępnianie środków materialnych w sytuacjach zgodnych z jej celami statutowymi

Społeczność polską jakiej Fundacja zamierza służyć rozumiemy jako tych wszystkich zamieszkujących Kanadę, których genealogia zawiera elementy polskie, niezależnie od głębi ich kanadyjskich korzeni, zapatrywań politycznych i religijnych, czy stopnia znajomości języka polskiego - ludzi zainteresowanych językiem, historią i kulturą polską lub kultywyjących polskie tradycje przejęte od starszej generacji.

Fundacja przekonana jest, że świadomość bycia jednocześnie Polakiem i Kanadyjczykiem jest pozytywnym elementem każdego członka naszej społeczności. Wierzymy również, że obecność tejże społeczności jest pozytywnym elementem dla każdego Kanadyjczyka.

Specjalną rolę dla siebie Fundacja widzi w zapewnieniu warunków finansowych do istnienia polskojęzycznych instytucji edukacyjnych, które zapewnią możliwość nauki języka, historii i kultury polskiej - przede wszystkim dzieciom i młodzieży, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy lingwistycznego.

Fundacja jest otwarta na kontakty i współpracę z instytucjami polonijnymi, których celem jest pomoc w utrzymaniu i propagowaniu polskiej kultury i języka. Z tych samych powodów Fundacja zamierza nawiązywać kontakty i innymi ośrodkami polonijnymi w Kanadzie i poza jej granicami.

Do współpracy w ramach Fundacji zapraszane są wszystkie osoby niezależnie od ich pochodzenia. Współpraca ta oparta jest na ochotniczym zaangażowaniu się w prace Fundacji w sposób zapewniający jej profesjonalne prowadzenie, nacechowanie posiadaniem jasno i precyzyjnie określonych, rozsądnych celów, ktore możemy osiągnąć na drodze planowego i metodycznego działania.

Maj 17, 1994

NASZE CELE

Fundacja powstała jako narzędzie do podtrzymywania i upowszechniania wiedzy o języku, historii i kulturze polskiej wśród obywateli Kanady świadomych swojego polskiego dziedzictwa. Fundacja chce uczestniczyć w tworzeniu świadomej i kultywującej bogatej Polonii, która czuje się w sobie pewnie i gotowa do twórczego wkładu w rozwój kanadyjskiej społeczności. 

Celem Fundacji jest pomoc Kanadyjczykom polskiego pochodzenia w ich pozytywnym uczestnictwie w życiu społeczności kanadyjskiej poprzez upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o języku, kulturze i historii Polski, zarówno wśród członków polskiej grupy, jak i szerokiej populacji Kanady. Promując najlepsze polskie tradycje i doświadczenia, Fundacja ma na celu przyczynić się do rozwoju dwujęzycznej, wielokulturowej społeczności Kanady. 

Działanie Fundacji obejmuje: